top of page

Algemene Voorwaarden 2017-2018

Aanmelden
Wanneer er geen plaats meer is in een cursus wordt een alternatief geboden of kunt u ervoor kiezen op een wachtlijst te worden geplaatst.

Plaatsing geschiedt in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren.

Betalen
Na plaatsing ontvangt u een rekening voor de betreffende cursus. Cursussen van 15 of meer lessen kunnen worden betaald in één termijn of in 3 termijnen. Bij deelname aan een cursus van minder dan 15 lessen dient het factuurbedrag in één termijn te worden betaald. Bij betaling ineens kan gekozen worden voor overschrijving na ontvangst van de factuur. De eerste facturering zal plaatsvinden aan het begin van het cursusblok.

Voortijdige beëindiging
Door middel van de aanmelding bindt men zich voor de totale duur van de cursus. Ook bij voortijdige beëindiging blijft de betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt door de directeur. Daarvoor dient men tijdig een schriftelijk verzoek in te dienen.

Varia
Theaterwerk de Wildeman behoudt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling een bepaalde cursus geen doorgang te laten vinden.

In geval van verhindering van de docent tracht Theaterwerk de Wildeman te zorgen voor adequate vervanging. Bij uitval van lessen zal Theaterwerk de Wildeman ofwel het betreffende lesgeld restitueren ofwel de cursus verlengen met het betreffende aantal lessen. Restitutie vindt plaats aan het einde van het cursusjaar. In het geval van lesuitval bij cursussen van 30 of meer lessen geldt deze compensatieregeling pas na de derde uitgevallen les.

Bij niet tijdige betaling van het cursusgeld worden €20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Eventuele kosten van invordering in en buiten rechte worden doorberekend aan de betaler.

Theaterwerk de Wildeman is niet aansprakelijk voor ongelukken, evenmin van diefstal van, schade aan en/of verlies van eigendommen en goederen van cursisten. 

bottom of page